Zonnepark Zuidvelde

In januari is gestart met de planontwikkeling van zonnepark Zuidvelde. Energiecoöperatie NoordseVeld is betrokken geraakt bij deze ontwikkeling om invulling te geven aan de 50% lokale participatie. De gemeente heeft dit als voorwaarde gesteld in het beleidskader Energieprojecten in het landschap.

Op 28 januari is de eerste informatiebijeenkomst over het project gehouden. Op 15 februari is de tweede informatiebijeenkomst gehouden en op 1 maart de derde. Daarvan vindt u hieronder de verslagen en de presentaties. In de periode van 1 tot 16 maart zullen de stukken worden aangepast op de uitkomsten van de verschillende overleggen met bewoners, overheden en natuurorganisaties. Reacties kunnen worden verwerkt tot 15 maart, en zijn welkom via info@noordseveld.nl. Na 15 maart worden de stukken definitief gemaakt en ingediend als aanvraag voor een omgevingsvergunning. Op basis van deze definitieve stukken maken wij een duidelijke en overzichtelijke brochure van de plannen en de vervolgprocedure. Deze brochure zullen we verspreiden in het gebied en beschikbaar stellen via deze site.

Op 2 maart publiceerde VVD Noordenveld een artikel in verschillende kranten dat onwaarheden en misleidende informatie bevat. We willen dit graag rechtzetten en hebben daarom in onderstaand document toegelicht wat niet klopt:
Correcties op artikel VVD 2 maart

Op deze pagina komt te zijner tijd meer informatie over het project te staan. U kunt hier nu al een aantal documenten downloaden:

Gemeentelijke stukken:
Beleidskader Energieprojecten in het landschap
Raadsvoorstel Beleidskader
De Noordenveldse kwaliteitsgids
Brief aan gemeenteraad over aanpak energieprojecten
Bewonersbrief gemeente Noordenveld 24 februari 2021

Bewonersbijeenkomst 28 januari
Bewonersbrief
Powerpointpresentatie
Poll vevox
Verslag bewonersavond

Bewonersbijeenkomst 15 februari
Bewonersbrief
Powerpointpresentatie
Poll mentimeter
Verslag bewonersavond

Bewonersbijeenkomst 1 maart
Powerpointpresentatie
Poll mentimeter
Verslag bewonersavond